យាយស្រួយពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែន សូមសរសើរ!

0
38

យាយស្រួយពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែន សូមសរសើរ!

នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់របស់ គឺ Madam Bra ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់តាមរយៈការឡាយលក់អាវក្នុងរបស់នារីៗ

អ្វីដែលពិសេសបំផុតគឺយាយស្រួយ ធ្វើខំខេកម៉ូតថ្មី មក Surprise ម្ចាស់ខួប ដែលជាអ្នកអនឡាញខោអាវក្នុងរបស់នារីៗ គឺ Madam Bra។ ពិតជាមានIQខ្ពស់មែនយាយស្រួល!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here