អ្នកដឹកនាំមានតួនាទីរួមមាន ជាអ្នកបែងចែកការងារ​ ការទទួលខុសត្រូវ​នឹងប្រភពធនធានដល់សមាជិកក្រុម ។ ជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងនឹងជះឥទ្ឋិពលដល់អ្នកដទៃ ដើម្បីឲ្យពួកគេមានការផ្លាស់ប្តូរ ។ ជាអ្នកសាងសមត្ថភាព បញ្ចូលបុគ្គលិក ក្នុងសកម្មភាពរៀនសូត្រ ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពពួកគេជាបន្ទាន់ ។

ជាអ្នកបង្វឹកនឹងជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ល្អម្នាក់ គាំទ្របុគ្គលិកឲ្យយល់ដឹងពីខ្លួនឯង​នឹងបំផុសឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សក្កដានុពលរបស់ពួកគេ ។ ជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទង ផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកដល់បុគ្គលិកនឹងអ្នកពាក់ពន្ឋ័ ។ ជាអ្នកផ្ទេរភារៈកិច្ចធ្វើប្រតិភូកម្មការងារ ការទទួលខុសត្រូវដល់បុគ្គលិក ។

ជាមេក្រុម​ បណ្តុះឆន្ទៈ​នឹងលើកទឹកចិត្តក្រុមឲ្យពួកគេដើរតាម ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ការរីកចម្រើន​តាមដានកិច្ចការនឹងកំណត់បញ្ហានានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើង ។ ជាអ្នកចរចា ជាមួយអ្នកដទៃដូចជាបុគ្គលិក ស្ថាបន័ឬអង្គភាពដែលពាក់ពន្ឋ័ ។ ជាអ្នកចាត់ចែងពេលវេលា​ ថវិកាដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងវាបានស្រួល ។ ជាអ្នកធ្វើផែនការ កំណត់ទុកលទ្ឋផលរំពឹងទុក​សកម្មភាព​ ពេលវេលា និងធនធានដែលត្រូវការ ។

ជាអ្នកតំណាង ធ្វើជាតំណាងស្ថាបន័របស់គេចំពោះមុខស្ថាបន័ ឬក្រុមដទៃៗទៀត ។ ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហា អប់រំវិន័យ ទំនាស់នឹងស្ថាបន័ភាពឥតគ្រោងទុកនានា ។ ធ្វើជាគំរូ គេក្នុងការប្រតិបត្តិល្អដល់បុគ្គលិក ជាអ្នកលើកទឹកចិត្ត ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកឩស្សាហ៍ធ្វើការប្រកបដោយឆន្ទៈ ។ ជាអ្នកបង្កើតប្រពន្ឋ័នឹងនិតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងនានា ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here