(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ដោយបានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីបានតាមដាន លើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថា កម្ពុជា កំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងឦសាន ខ្សោយ និងនៅលើផ្ទៃដីគ្របដណ្តប់ ដោយកម្រិតសម្ពាធទាប។

ក្រសួងធនធានទឹក បានបន្ថែមទៀតថា លក្ខណៈបែបនេះ នឹងបង្កឲ្យសីតុណ្ហភាព នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ មានកំណើនពី១ ទៅ ២អង្សាសេបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមាន៖ ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនគិរី ៖ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២០-២៦ អង្សាសេ។ សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣០-៣២ អង្សាសេ។ បណ្តារាជធានី-ខេត្ត ដទៃទៀត៖ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៥-២៦ អង្សាសេ។ សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៣-៣៥ អង្សាសេ៕