គ្រប់​មនុស្ស​អស្ចារ្យ​ ! គ្រប់​ភាពជោគជ័យ​ មិន​មែន​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ភាព​​ល្អ​ឥតខ្ចោះ​នោះ​ទេ

90

អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺផ្តើចចេញពីចំណុចសូន្យទៅដូចគ្នា គ្រប់​មនុស្ស​អស្ចារ្យ​ ! គ្រប់​ភាពជោគជ័យ​ មិន​មែន​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ភាព​​ល្អ​ឥតខ្ចោះ​នោះ​ទេ…​ ភាព​ជោគជ័យ​ ភាព​អស្ចារ្យ​ សុទ្ធតែ​អាច​កើត​ឡើយ​គ្រប់​មនុស្ស​ដែរ​មានឆន្ទះ​ មាន​ការ​តស៊ូ​ព្យាយាម​ មិន​លះ​បង់ ភាព​ជឿជាក់ ហ៊ាន​សាក​ល្បង ហ៊ានចាប់ផ្ដើម មាន​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ មាន​ស្មារតី​រឹង​មាំ
គោលការណ៍​សំខាន់​គឺ…ត្រូវ​ចេះ​អត់​ធ្មត់​ចំពោះ​ការលំ​បាក​ទាំង​ឡាយ ទើប​បាន​ជោគជ័យ!
សច្ច: ស្មោះត្រង់ មាន​គុណធម៌ ទើប​ជីវិត​បាន​សុខ។

ភាពអស្ចារ្យកើតចេញពីការគិតដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង បូករួមជាមួយនឹងសកម្មភាពតស៊ូជម្នះរាល់គ្រប់ឩបសគ្គទើបយើងអាចទទួលបាននៅភាពជោគជ័យ រួមទាំងការខិតខំត្រូវផ្លូវនឹងចំកាលៈទេសៈផងដែរ។