១គំរប់ស្មើនឹងបន្លែបៃតង១គីឡូដែលគ្មានជាតិគីមី ខេ-លីឃ្វីដ ក្លរ៉ូហ្វីល – (K-LIQUID CHLOROPHYLL)

931

គឺជាផលិតផលបែបធម្មជាតិ ផ្សំឡើងពីរុក្ខជាតិអាល់ហ្វាល់ហាដែលមានមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដូចជា៖ ១-ជួយលាងសម្អាតប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និង បង្កើនអុកស៊ី-សែនក្នុងឈាម ២-ជួយលាងកំចាត់ជាតិពុល និងជាតិអាស៊ីតក្នុងសារពាង្គកាយ ។ ៣-ជួយរក្សាតុល្យភាពរវាងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំងក្នុងរាងកាយ ៤-ជួយចិញ្ចឹម និងការពារប្រព័ន្ធភាពសុាំក្នុងរាងកាយ -ជួយដល់ការផ្សះរបួស។ ៥-ជួយបញ្ហារោគស្រ្តីជាពិសេសជួយឲ្យឈាមរដូវមកទៀងទាត់។ ទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈលេខ៖ 096​2444470/ 081 757965

K-Liquid Chlorophyll is extracted from alfalfa, known for its highly valued nutrients. Alfalfa, also known as the “father of food” in Arabic due to its powerful healing properties is a natural source of nutrients that is used to cleanse, nourish and rejuvenate the body.

Product Description

The main source of K-Liquid Chlorophyll for commerical extraction in the Alfalfa plant which is called as FATHER OF ALL FOODS. Chlorophyll can be consumed by everyone daily and it is American Products.Chlorophyll is the green colouring matter found in all leafy green plants and vegetables. It is often referred to as the “BLOOD OF PLANTS”.

Though it is available in all green plants it is more abundent in Alfalfa plant containing purple flower. Alfalfa plant contains more of minerals, fibre, anti-oxidant, vitamins, proteins and Beta carotein (which prevents cardiac diseases and cancer).The Alfalfa plant is an extremely hardy plant. The spread of the roots itself can be more than 10 meters and it can reach as much as 30 meters underground. That is why it can go deep in the ground and absorb all the high quality minerals compare to other plants and that is the  reason it is absorbed by all the parts of the body.

Usage:Adults – Mix 15ml of chlorophyll(one tablespoon of chlorophyll) in 250ml of water and drink it regularly.
Children – Mix 1/2 tablespoon of chlorophyll in one glass of water, Don’t mix with hot water, mix it with cold water.
*Note: Scientific Research on chlorophyll had won the noble prize for 3 times.Benefits:1. Inhibits bacterial growth.2. Improves oral health.3. Strengthens Immune system.4. Eliminating body odor.5. Delays ageing process.6. Balances acid and alkaline levels. 7. Increases red blood cells.8. Provides iron to organs.9. Soothes sore throat.10. Abates the risk of bronchitis. 11. Enhances metabolism. 12. Abates digestive problems.
13. Detoxified blood. 14. Stabilize body temperature.
15. Controls the blood sugar level.