មូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុត្រូវការអ្វីខ្លះ?

170

ការបង្ហាត់បង្រៀនគឺត្រូវឆ្លងកាត់បង្រៀនពីសាលាឯកទេសមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន។អ្នកវាយតម្លៃត្រូវមានសមត្ថភាពគណនាលើកុំព្យូទ័រយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។ មានចំណេះដឹងផ្នែកស្ថិតិដើម្បីព្យាករណ៍អំពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ច។​ មានចំណេះដឹងលើភូមិសាស្រ្ត។

មានចំណេះដឹងលើផ្នែកច្បាប់ពាក់ពន្ឋ័នឹងអចលនវត្ថុ។​មានចំណេះដឹងលើការសាងសង់នឹងគ្រឿងបរិក្ខាផ្សេងៗ។ មានចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគ និងគណនីហិរញ្ញវត្ថុ​ និងមានចំណេះដឹងទៅលើទីផ្សាអចលនវត្ថុ។

បទពិសោធន៍ៈ ត្រូវមានសកម្មភាពក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកវាយតម្លៃដែលទើបនឹងទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀន​ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញវាយតម្លៃដែលមានវិញ្ញាបនបត្រជាភ្នាក់ងារវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ។