វាសនារបស់យើងតែងតែផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច

0
634

កុំមើលងាយខ្លួនឯង ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលអន់ជាងអ្នកដទៃ។ វាសនារបស់យើងម្នាក់ៗរមែងតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចដោយ យើងម្នាក់ៗត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ៗដើម្បីឲ្យលទ្ឋផលនឹងវាសនារបស់យើងមានការផ្លាស់ប្តូរ។

ចូរកុំសួរចម្លើយពីអ្នកដទៃ តែយើងគួរតែព្យាយាមឆ្លើយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ព្រោះបើយើងមើលឲ្យមែនទែនអ្នកមានភាគច្រើន គេរមែងគិតអ្វីៗដោយខ្លួនរបស់គេ អ្នកមានគេត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងជារឿយៗ នឹងពិនិត្យមើលកម្លាំងជម្រុញចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក្នុងមួយជំហានៗរបស់ជីវិត។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here